Zakelijke voorwaarden

Aanmelding en deelname

Annulering

Annulering bij workshops of cursussen door (buitenlandse) gastdocenten.

Financieel

Aanmelding voor een cursus/workshop kan alleen door het inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier op de website van Boekbinderij Papyrus.
Aanmelding houdt tevens in dat men akkoord gaat met de voorwaarden zoals hier omschreven. In alle hier verder omschreven bepalingen geldt de formulier verzendingsdatum als datum van verzending.
De cursus/workshop vindt plaats op de locatie zoals aangegeven in de omschrijving. Mocht zich hierin een verandering voordoen, dan wordt men hiervan uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de cursus/workshop schriftelijk op de hoogte gesteld.
Men is dan vrij om te kiezen of men alsnog aan de cursus/workshop wil deelnemen. Binnen twee weken na verzending van de locatiewijziging dient hierop schriftelijk of per e-mail uitsluitsel gegeven te zijn. Bij geen of te late reactie wordt de deelname aan de cursus/workshop als bevestigd beschouwd.
Er wordt een digitale factuur (pdf) verzonden per e-mail. De totaal hierop vermelde kosten dienen uiterlijk 4 weken na de factuurdatum bijgeschreven te zijn op de op de factuur vermelde bankrekening. Deze factuur is tevens de bevestiging van de inschrijving.

Bij annulering gelden de volgende regels:
Annulering mag mondeling worden opgegeven, maar moet altijd schriftelijk (papier of e-mail) worden bevestigd.
Annulering kan tot uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de cursus/workshop. Het reeds betaalde bedrag wordt dan onder aftrek van 5% administratiekosten gerestitueerd.
Bij annulering tussen 3 weken en 1 week voorafgaand aan de cursus/workshop, wordt het reeds betaalde bedrag onder aftrek van 50% kosten gerestitueerd.
Bij annulering korter dan 1 week na factuurdatum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Het vastleggen van (buitenlandse) gastdocenten vraagt de nodige tijd en inspanning en daarmee gepaard gaande kosten.
Daarom geldt in die gevallen een afwijkende annulerings regeling.
Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail worden gedaan.
Annulering kan tot uiterlijk 4 weken na factuurdatum van de cursus/workshop.
Het reeds betaalde bedrag wordt dan onder aftrek van 10% administratiekosten gerestitueerd.
Bij annulering later dan 4 weken na factuurdatum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Eventuele overmacht dient overlegd te worden via de mondelinge (is ook: telefonische) weg of via een schrijven per e-mail of op papier. Het gebruik van sociale media, ‘what’s app’ of sms of i-message wordt hierin niet erkend.

Wanneer men zonder kennisgeving niet op de workshop verschijnt, is restitutie niet mogelijk.
Bij niet nakomen van de financiële verplichtingen, na de eerste maning, kunnen rechtsmaatregelen worden genomen tot nakoming van betaling van de vordering. De kosten hieruit voortvloeiend komen voor rekening van de deelnemer (m/v). Tevens kan de bestaande deelnameovereenkomst worden ontbonden.
Mocht de cursus/workshop, om welke reden dan ook, niet door kunnen gaan door afwezigheid van de docent, dan wordt men hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt het reeds overgemaakte geld volledig terugbetaald of in overleg gereserveerd voor de uitgestelde of compenserende workshop
Deelname aan een cursus/workshop geschiedt voor eigen verantwoordelijkheid. Dit houdt dus in dat schade aan lijf en persoonlijke eigendommen (of vermissing) voor eigen risico zijn.
Neem voor verder informatie contact op met
Boekbinderij Papyrus
Frambozenweg 173, 2321 KB Leiden
info@boekbinderij-papyrus.nl
+31 6 52152198